Obchodní podmínky

PŘEHLED

Používáním, přístupem nebo nákupem z této webové stránky ("Stránky"), která je vlastněna a provozována společností SnackPilot, potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s následujícími Smluvními podmínkami ("Podmínky" nebo "Smlouva"). Pokud kdykoli nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nepoužívejte prosím tyto Stránky. SnackPilot vyhrazuje si právo tyto podmínky kdykoli revidovat aktualizací tohoto příspěvku. Přečtěte si prosím a pravidelně kontrolujte tyto Podmínky. Podmínkou vašeho používání těchto stránek je, že souhlasíte s tím, že je vám nejméně 18 let nebo navštěvujete stránky pod dohledem dospělé osoby nebo opatrovníka a že máte oprávnění uzavřít závaznou právní dohodu. Udělujeme vám osobní, omezenou, nepřenosnou nevýhradní licenci k přístupu a používání stránek prostřednictvím prohlížeče. Vyhrazujeme si právo revidovat produkty a služby dostupné na stránkách a stanovit pravidla a omezení používání stránek nebo omezit váš přístup k části nebo všem stránkám bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit váš přístup z jakéhokoli důvodu, a to i v důsledku porušení těchto podmínek, bez předchozího upozornění. SnackPilot vyhrazuje si právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Přístupem nebo používáním jakékoli části stránek přijímáte tyto podmínky bez omezení nebo kvalifikace. Nesmíte používat žádnou část Stránek, pokud nesouhlasíte se všemi Podmínkami. Informace o cenách, které najdete na těchto stránkách, se mohou změnit bez předchozího upozornění. Udělujeme vám osobní, omezenou, nepřenosnou nevýhradní licenci k přístupu a používání stránek. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění revidovat produkty a služby dostupné na stránkách a změnit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt webu a nebudeme za to odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně. Můžeme také stanovit pravidla a omezení používání stránek nebo omezit váš přístup k části nebo všem stránkám bez předchozího upozornění nebo sankce. Vaše další používání stránek bude představovat váš souhlas s jakýmikoli takovými změnami.


ODDÍL 1 – POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Udělujeme vám oprávnění k přístupu a používání stránek pro vaše osobní použití a ke kopírování, distribuci a přenosu obsahu těchto stránek pouze v rozsahu, v jakém se takové kopírování, distribuce a přenos provádí automaticky prostřednictvím softwaru vašeho prohlížeče náhodně k používání webu pro vaše osobní použití. Není povolen žádný mechanizovaný nebo jiný systematický proces získávání informací z těchto stránek pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně jakéhokoli komerčního účelu. Jakékoli jiné použití, včetně, ale bez omezení na reprodukci, distribuci, zobrazení nebo přenos obsahu těchto stránek, je přísně zakázáno, pokud není písemně povoleno. Dále souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani odstraňovat žádná oznámení o vlastnických právech z materiálů stažených z těchto stránek. Můžete si vytisknout kopii informací zobrazených na těchto stránkách pro vaše osobní použití. To znamená, že s výjimkou případů uvedených výše nesmíte upravovat, přeformátovávat, kopírovat, zobrazovat, distribuovat, přenášet, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace získané vaším používáním těchto stránek. Toto omezení mimo jiné znamená, že nesmíte zrcadlit na svých vlastních webových stránkách žádnou část tohoto webu nebo zobrazovat prostřednictvím svých vlastních webových stránek žádné stránky s výsledky nebo jiné informace z tohoto webu bez výslovného písemného souhlasu. Aby se předešlo pochybnostem, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš přístup a používání stránek vám nedává žádné právo používat jméno, podobiznu, obrázek, podpis, biografické informace nebo jakákoli jiná práva na publicitu nebo duševní vlastnictví našich mluvčích celebrit, které se nacházejí na stránkách. Vyhrazujeme si právo změnit jakékoli informace, vlastnosti a funkce stránek bez předchozího upozornění. Můžeme vám odepřít přístup k celému webu nebo jeho části bez předchozího upozornění, pokud se zapojíte do jakéhokoli chování nebo činností, které podle našeho výhradního uvážení určíme, že porušují tuto smlouvu, naše práva nebo práva jakékoli třetí strany. Můžeme vám přiřadit heslo a identifikaci účtu, abychom vám umožnili přístup a používání určitých částí těchto stránek. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, budete považováni za oprávněné k přístupu a používání stránek způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami a SnackPilot nemá žádnou povinnost prošetřit oprávnění nebo zdroj takového přístupu nebo použití stránek. Budete výhradně zodpovědní za veškerý přístup k těmto stránkám a jejich používání kýmkoli, kdo používá heslo a identifikaci, které vám byly původně přiděleny, bez ohledu na to, zda je takový přístup k těmto stránkám a jejich používání skutečně povoleno, včetně, ale bez omezení, veškeré komunikace a přenosů a všech závazků (včetně, ale bez omezení finančních závazků) vzniklých takovým přístupem nebo použitím. Nesete výhradní odpovědnost za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, které vám byly přiděleny. Neprodleně to oznámíte SnackPilot o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozbě porušení bezpečnosti těchto stránek. Můžete dostávat e-maily týkající se vašeho účtu nebo propagačních akcí pro speciální nabídky, včetně nabídek třetích stran.


ODDÍL 2 – REGISTRACE A ČLENSTVÍ

Měsíční boxy pro SnackPilot a další krabice předplatného, které jsou čas od času nabízeny, jsou zasílány na vaši adresu na adrese, kterou jste poskytli. Můžete dostávat e-maily týkající se vašeho účtu nebo propagačních akcí pro speciální nabídky, včetně nabídek třetích stran. Své členství můžete kdykoli bezplatně zrušit na zákaznickém portálu nebo kontaktováním naší zákaznické podpory. Další podrobnosti naleznete v Centru nápovědy.


ODDÍL 3 – FAKTURACE A PLATBY

Jako člen souhlasíte s následujícími výhodami a podmínkami: Musíte nám poskytnout přesné kontaktní a platební údaje, včetně jména, dodací adresy a čísla kreditní nebo debetní karty. Ujistěte se, že tyto informace jsou vždy aktuální. Vaše platební údaje ukládáme pro usnadnění budoucích zásilek a poplatků. Všechny tyto osobní údaje podléhají Zásadám ochrany osobních údajů. SnackPilot může k vašemu předplatnému přidat dodatečný poplatek v případě celosvětového narušení zásilek (například globální pandemie, přírodní katastrofa atd.), když běžné způsoby dopravy nejsou možné. V takových případech SnackPilot může být požadováno, abyste upgradovali svůj způsob dopravy na vyšší třídu - pokud před poplatkem nepožádáte o odhlášení z upgradu zásilky. Jste zodpovědní za veškeré poplatky nebo platby, které vám může účtovat banka nebo poskytovatel kreditní karty. Pokud je vaše platba z jakéhokoli důvodu vrácena, můžeme z vašeho účtu znovu přímo fakturovat a požadovat platbu jiným způsobem včetně poštovního výpisu. Neočekává se, že jakékoli změny účtu provedené po posledním dni každého měsíce se projeví na předplatném až do následujícího období odeslání. Ve snaze dostat krabice k našim předplatitelům co nejdříve, začínáme zpracovávat zásilky před uzávěrkou registrace. V důsledku toho musí být všechny aktualizace adres provedeny do 48 hodin před datem obnovení předplatného (informace o datu obnovení naleznete v části "Vaše smlouva o předplatném" níže), aby bylo zajištěno, že se správně projeví ve vaší zásilce. Naše přepravní služba nezahrnuje přeposílání vaší pošty na aktualizovanou adresu. Jakékoli vzniklé poplatky za přeposílání nebudou vráceny ani připsány na vaše předplatné. Jakákoli částka zaplacená za krabice a služby je konečná a nevratná.


ODDÍL 4 – VAŠE SMLOUVA O PŘEDPLATNÉM

Zakoupením jakéhokoli předplatného berete na vědomí, že vaše předplatné má počáteční a opakovanou platební funkci a přijímáte odpovědnost za všechny opakované platby před zrušením. Vaše předplatné bude automaticky prodlouženo na další období za aktuální sazbu předplatného. Chcete-li předplatné kdykoli zrušit, musíte kontaktovat podporu pomocí formuláře na tomto webu nejméně 48 hodin před dalším plánovaným datem obnovení nebo zrušit předplatné online ze zákaznického portálu, abyste se vyhnuli poplatku. Všechna předplatná se obnovují ke stejnému datu jako při registraci. Veškeré změny ve vašem předplatném se projeví k dalšímu datu obnovení. Pokud předplatné zrušíte, můžete předplatné používat až do konce aktuálního období předplatného. SnackPilot může účtovat pravidelné poplatky (např. měsíční) bez dalšího povolení od vás, dokud předem neoznámíte, že jste tuto autorizaci ukončili nebo si přejete změnit způsob platby v rámci požadavku na 48hodinové oznámení. Pokud předplatné zrušíte, nebudete mít nárok na poměrnou náhradu žádné části poplatku za předplatné zaplacené za aktuální období předplatného. Opětovná aktivace předplatného automaticky vygeneruje fakturu za novou objednávku v rámci aktuálního plánu pro aktuální období objednávky. SnackPilot si vyhrazuje právo změnit plán a cenu služeb s předchozím upozorněním předplatitelů nebo bez něj. Vyhrazujeme si také právo kdykoli zrušit vaše předplatné. Členství je neplatné, pokud je to zakázáno zákonem.


ODDÍL 5 - DOPRAVA

 • Pojištění:Všechny krabice, které jsou dodávány s možností sledovatelné přepravy, jsou automaticky kryty pojištěním.
 • Případy kryté pojištěním:
 1. V případě krádeže mohou být odcizené krabice vyměněny v případě, že přepravní společnost předloží důkazy o tom, že uznávají, že krabice byla ztracena nebo odcizena.
 2. Poškozené krabice v důsledku přírodních katastrof, tj. požárů, povodní, hurikánů atd.
 3. Chybějící nebo poškozené krabice v důsledku nesprávného zacházení místním kurýrem.
 • Vezměte prosím na vědomí, že krabice, které nejsou přijaty z důvodu nesprávné dodací adresy nebo které jsou úmyslně odmítnuty předplatitelem, nejsou způsobilé k výměně.
 • Chybějící nebo poškozené položky
 1. Chybějící položky - tento případ se týká toho, kdy vaše krabice dorazí bezpečně a fyzicky neporušená, ale chybí jedna nebo více položek uvedených uvnitř přiložené brožury.
 2. Poškozené předměty - tento případ se týká okamžiku, kdy vaše krabice dorazí bezpečně a fyzicky neporušená se všemi položkami uvedenými v brožuře, ale jedna nebo více položek je poškozena nebo vypršela v případě předmětů podléhajících zkáze.
 3. Všechny chybějící nebo poškozené položky musí být nahlášeny do 7 dnů po obdržení krabice, abyste měli nárok na výměnu nebo vrácení peněz na základě dostupnosti produktu. Pokud je chybějící produkt k dispozici, bude odeslána náhrada a vrácení peněz nebude bráno v úvahu. Při odesílání zprávy jste povinni zahrnout níže uvedené důkazy, aby náš tým podpory urychlil řešení:
 4. Obrázky všech stran krabice (platí pro chybějící i poškozené kufry na předměty)
 5. Obrázky všech položek přijatých v krabici (platí pro chybějící i poškozené případy položek)
 6. Obrázky jednotlivých položek, vyklízení s daným poškozením (platí pro případy poškozených předmětů)

Poškozené položky pak zkontroluje pracovník podpory a náhrada nebo vrácení peněz bude vydáno pouze za poškozené produkty. To nezahrnuje ani nezahrnuje poškození obalu uvedené položky. Vady na obalu nebudou považovány za součást poškozené položky.

 • Zásady pro vrácené krabice -Vrácené krabice budou znovu odeslány s dodatečným poplatkem za opětovné odeslání, pokud krabice nebyla vrácena kvůli naší vlastní chybě. Krabice, které byly vráceny z důvodu nesprávné dodací adresy / neúplné dodací adresy, nemají nárok na vrácení peněz.
 • Tyto zásady lze aktualizovat kdykoli bez předchozího upozornění a platí okamžitě a zpětně pro všechna předplatná a předplatitele.

ODDÍL 6 - INFORMACE O ALERGENECH

SnackPilot neposkytuje informace o alergenech pro evropské produkty v SnackPilot předplatné boxy. SnackPilot Poskytuje informace o alergenech v brožuře pro SnackPilot krabička pro běžné alergeny. I když se snažíme poskytovat přesné běžné alergie, seznam není vyčerpávající a SnackPilot nemůže zaručit, že každá položka je bez alergenů ve všech předplacených boxech.


ODDÍL 7 – INFORMACE O VÝROBKU; OMEZENÍ MNOŽSTVÍ

S výjimkou jakéhokoli obsahu, který mohou členové čas od času odeslat, se snažíme zajistit, aby informace na stránkách byly úplné a spolehlivé. Některé informace mohou obsahovat chyby v cenách, typografické chyby a další chyby nebo nepřesnosti, které můžeme opravit bez odpovědnosti. Vyhrazujeme si také právo omezit množství zakoupené členy a revidovat, pozastavit nebo ukončit událost nebo propagační akci kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání a/nebo potvrzení objednávky). Nezaručujeme, že všechny produkty popsané na našich stránkách budou k dispozici.


ODDÍL 8 – AUTORSKÁ PRÁVA

Technologie, která je základem stránek, a veškerý obsah obsažený na těchto stránkách, mimo jiné včetně textu, grafiky nebo kódu, je chráněn autorským právem jako kolektivní dílo podle právních předpisů EU a dalších zákonů o autorských právech a je majetkem SnackPilot a je chráněn autorským právem a jiným duševním vlastnictvím nebo vlastnickými právy. Kolektivní dílo zahrnuje díla, na která je poskytována licence SnackPilot. Autorská práva 2021 SnackPilot. Všechna práva vyhrazena. Nezkoumáme, zda jsou taková díla přesná, ani nemůžeme poskytnout záruku, že všechna taková díla neobsahují typografické chyby. Nemůžeme zaručit, že informace zobrazené na těchto stránkách budou 100% přesné.


ODDÍL 9 – OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELI

Sdílením, odesláním a nahráním jakýchkoli vašich údajů, mimo jiné včetně fotografií, obrázků, videa, hudby, umění nebo komentářů, udělujete SnackPilot celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci, přípravě odvozených děl, zobrazování a provádění vašich uživatelských dat jakýmkoli legálním způsobem ve prospěch SnackPilot. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za všechna uživatelská data, která zpřístupníte prostřednictvím SnackPilot. V souladu s tím prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte všechna práva, licence, souhlasy a uvolnění nezbytná k udělení SnackPilot požadovaná práva na šíření jakýchkoli uživatelských údajů, (2) ani vaše údaje, ani vaše zveřejnění, nahrání, zveřejnění, odeslání nebo přenos těchto údajů, nebo SnackPilot použití vašich nahraných dat (nebo jakékoli jejich části) na, prostřednictvím nebo prostřednictvím SnackPilot poruší, zpronevěří nebo poruší patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu nebo soukromí třetí strany nebo bude mít za následek porušení jakéhokoli platného zákona nebo předpisu.


ODDÍL 10 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou stránky a produkty nabízené na těchto stránkách poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez záruk nebo jakéhokoli druhu, ať už výslovného nebo předpokládaného. V maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů, SnackPilot odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. SnackPilot neprohlašuje ani nezaručuje, že funkce obsažené na webu budou nepřerušované nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že stránky nebo server, který stránky zpřístupňuje, jsou zdarma nebo viry nebo jiné škodlivé komponenty. SnackPilot neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití materiálů na webu, pokud jde o jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jinak. Rozhodné právo nemusí umožňovat omezení nebo vyloučení záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.


ODDÍL 11 – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ani SnackPilot ani její mluvčí celebrit nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití nebo neschopnosti používat stránky nebo materiály na stránkách nebo poskytované jejich prostřednictvím, a to i v případě, že SnackPilot byl upozorněn na možnost vzniku takových škod. V žádném případě nebude SnackPilot odpovědnost vůči vám převyšuje částky, které jste zaplatili SnackPilot v souvislosti s vaším SnackPilot členství. Rozhodné právo nemusí umožňovat omezení vyloučení odpovědnosti nebo náhodných či následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu nebo s nesprávnými informacemi v důsledku typografické chyby nebo chyby v cenách nebo informacích o produktu obdržených od našich dodavatelů, SnackPilot mají právo odmítnout nebo zrušit jakékoli objednávky zadané na produkt uvedený za nesprávnou cenu. SnackPilot mají právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena nebo ne a vaše kreditní karta byla stržena. Pokud již byla z vaší kreditní karty stržena platba za nákup a vaše objednávka je zrušena, SnackPilot okamžitě připíše na účet vaší kreditní karty částku. SnackPilot nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škodu způsobenou výrobky v krabici. Taková odpovědnost je výhradní odpovědností značky produktu nebo výrobce. Tyto podmínky se na vás vztahují při vašem přístupu na stránky. Tyto podmínky nebo jakákoli jejich část mohou být změněny nebo ukončeny SnackPilot bez předchozího upozornění kdykoliv, z jakéhokoli důvodu. SnackPilot si vyhrazuje právo omezit slevové kódy na jeden na zákazníka podle vlastního uvážení. Ustanovení týkající se autorských práv, ochranných známek, zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti, odškodnění a různých, v každém případě přežijí jakékoli ukončení těchto podmínek a vaše používání stránek.


ODDÍL 12 – DANĚ

Vaše celková cena bude zahrnovat cenu produktu plus příslušnou daň z prodeje; tato státní a místní daň z prodeje je založena na dodací adrese a sazbě daně z prodeje platné v době nákupu produktu. Daň budeme účtovat pouze ve státech a na jiných územích, kde je zboží prodávané přes internet zdanitelné. SnackPilot neodpovídá za dovozní daň, celní daň a další daně účtované místním úřadem.


ODDÍL 13 – OZNÁMENÍ

SnackPilot vám může doručit oznámení prostřednictvím e-mailu, obecného oznámení na těchto stránkách nebo jiným spolehlivým způsobem.


ODDÍL 14 - POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Používání stránek pro jakýkoli nezákonný nebo neoprávněný účel je přísně zakázáno.


ODDÍL 15 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit před SnackPilot, jeho úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé z a proti všem ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo jakékoli činnosti související s používáním stránek (včetně nedbalosti nebo protiprávního jednání) vámi nebo jakoukoli jinou osobou, která přistupuje na stránky pomocí vašeho internetového účtu.


ODDÍL 16 - SLEVOVÉ KÓDY

S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte s tím, že nebudete prodávat, licencovat, pronajímat, pronajímat, upravovat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, veřejně zobrazovat, publikovat, přenášet, upravovat, katalogizovat, agregovat nebo vytvářet odvozená díla ze slevových kódů obdržených na těchto stránkách nebo z nich. Slevový kód můžete použít pouze pro první pole v předplatném.


ODDÍL 17 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrační údaje a některé další informace o vás podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos těchto stránek může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na propojovací sítě nebo zařízení a přizpůsobily se jim.


ODDÍL 18 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Ve snaze poskytnout našim návštěvníkům vyšší hodnotu, SnackCrush mohou odkazovat na stránky provozované třetími stranami. Nicméně SnackCrush nemá žádnou kontrolu nad těmito odkazovanými stránkami, z nichž všechny mají samostatné postupy ochrany osobních údajů a shromažďování údajů, nezávisle na SnackPilot. Tyto odkazované stránky jsou pouze pro vaše pohodlí, a proto k nim přistupujete na vlastní nebezpečí. Nicméně SnackPilot usiluje o ochranu integrity svých stránek a odkazů na ně umístěných, a proto požaduje jakoukoli zpětnou vazbu nejen na svých vlastních stránkách, ale také na stránkách, na které odkazuje (včetně případů, kdy konkrétní odkaz nefunguje).


ODDÍL 19 – OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechny ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy SnackPilot na stránkách jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky SnackPilot nebo jejich příslušných vlastníků.


ODDÍL 20 – RŮZNÉ

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a SnackPilot s ohledem na vaše používání stránek. Průběh jednání mezi stranami ani obchodní praktiky nemění žádnou z těchto Podmínek. SnackPilot může kdykoli postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy kterékoli straně bez předchozího upozornění.


ODDÍL 21 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací.

support@snackpilot.com