Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

Με τη χρήση, την πρόσβαση ή την αγορά από αυτόν τον ιστότοπο («Ιστότοπος»), ο οποίος ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση SnackPilot, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Όροι» ή «Συμφωνία»). Εάν, ανά πάσα στιγμή, δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. SnackPilot διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Παρακαλούμε διαβάστε και ελέγξτε τους παρόντες Όρους περιοδικά. Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς, συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή επισκέπτεστε τον Ιστότοπο υπό την επίβλεψη ενήλικα ή κηδεμόνα και ότι έχετε την εξουσία να συνάψετε δεσμευτική νομική συμφωνία. Σας χορηγούμε προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου μέσω προγράμματος περιήγησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο και να επιβάλουμε κανόνες και περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή σε όλο τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των παρόντων Όρων, χωρίς προειδοποίηση. SnackPilot διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους, χωρίς περιορισμό ή προσόντα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους. Οι πληροφορίες τιμών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Σας χορηγούμε προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, να αναθεωρήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο και να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή του Ιστότοπου και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για κάτι τέτοιο. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε κανόνες και περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή σε όλο τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση ή ποινή. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας θα συνιστά την αποδοχή οποιωνδήποτε τέτοιων αλλαγών.


ΕΝΌΤΗΤΑ 1 – ΧΡΉΣΗ Της Ιστοσελίδας

Σας δίνουμε την άδεια να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για προσωπική σας χρήση και να αντιγράφετε, να διανέμετε και να μεταδίδετε το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου μόνο στο βαθμό που η εν λόγω αντιγραφή, διανομή και μετάδοση γίνεται αυτόματα μέσω του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας, παρεμπιπτόντως, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία μηχανοποιημένη ή άλλη συστηματική διαδικασία για τη συλλογή πληροφοριών από αυτόν τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, διανομής, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου, εκτός εάν επιτρέπεται εγγράφως. Συμφωνείτε επίσης να μην αλλάζετε ή διαγράφετε οποιεσδήποτε ιδιόκτητες ειδοποιήσεις από υλικό που έχετε κατεβάσει από αυτόν τον Ιστότοπο. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο για προσωπική σας χρήση. Αυτό σημαίνει, ότι εκτός από τα παραπάνω, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αναδιαμορφώσετε, να αντιγράψετε, να εμφανίσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να αποκτήσετε άδεια, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Αυτός ο περιορισμός σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορείτε να αντικατοπτρίσετε στον δικό σας ιστότοπο οποιοδήποτε τμήμα αυτού του Ιστότοπου ή να εμφανίσετε μέσω της δικής σας ιστοσελίδας οποιεσδήποτε σελίδες αποτελεσμάτων ή άλλες πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή άδεια. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το όνομα, την ομοιότητα, την εικόνα, την υπογραφή, τις βιογραφικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας των εκπρόσωποι διασημοτήτων που βρίσκονται στον Ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιαδήποτε πληροφορία, χαρακτηριστικά και λειτουργίες της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή δραστηριότητα που διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να παραβιάσουμε την παρούσα Συμφωνία, τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Ενδέχεται να σας δώσουμε κωδικό πρόσβασης και ταυτότητα λογαριασμού για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα αυτού του Ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτότητα, θα θεωρείταιτε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και SnackPilot δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που αρχικά σας είχε ανατεθεί για το αν αυτή η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου επιτρέπεται πραγματικά από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν μέσω αυτής της πρόσβασης ή χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχει εκχωρηθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως SnackPilot οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ή απειλής παραβίασης της ασφάλειας αυτού του Ιστότοπου. Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον λογαριασμό σας ή προσφορές για ειδικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένων προσφορών τρίτων.


Τμήμα 2 – ΕΓΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΜΈΛΟΥς

Μηνιαία κουτιά για SnackPilot και άλλα πλαίσια συνδρομής που προσφέρονται κατά καιρούς αποστέλλονται στη διεύθυνσή σας στη διεύθυνση που δώσατε. Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον λογαριασμό σας ή προσφορές για ειδικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένων προσφορών τρίτων. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρέωση από την Πύλη Πελατών σας ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών μας. Ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας για περισσότερες λεπτομέρειες.


Τμήμα 3 – ΧΡΕΏΣΕΙς ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΈς

Ως Μέλος, συμφωνείτε με τα ακόλουθα οφέλη και Όρους: Πρέπει να μας παρέχετε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης αποστολής και του αριθμού πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Αποθηκεύουμε τα στοιχεία πληρωμής σας για ευκολία μελλοντικών αποστολών και χρεώσεων. Όλες αυτές οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου. SnackPilot μπορεί να προσθέσει μια πρόσθετη χρέωση στη συνδρομή σας σε περίπτωση παγκόσμιας διακοπής της αποστολής (όπως παγκόσμια πανδημία, φυσική καταστροφή κ.λπ.) όταν δεν είναι δυνατές κανονικές μέθοδοι αποστολής. Στις περιπτώσεις αυτές, η SnackPilot Ενδέχεται να χρειαστεί να αναβαθμίσετε τη μέθοδο αποστολής σας σε υψηλότερη κατηγορία — εκτός εάν ζητήσετε να εξαιρεθείτε από την αναβάθμιση αποστολής πριν από τη χρέωση. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις ή χρεώσεις που μπορεί να σας χρεώσει ο πάροχος της τράπεζας ή της πιστωτικής σας κάρτας. Εάν η πληρωμή σας σε εμάς επιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να χρεώσουμε ξανά τον λογαριασμό σας απευθείας και να ζητήσουμε πληρωμή με άλλη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης μιας ταχυδρομικής δήλωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές λογαριασμού γίνονται μετά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα δεν θα πρέπει να αναμένεται να αντικατοπτρίζουν τη συνδρομή μέχρι την επόμενη περίοδο αποστολής. Σε μια προσπάθεια να πάμε κουτιά στους συνδρομητές μας το συντομότερο δυνατό, αρχίζουμε να επεξεργαζόμαστε αποστολές πριν από την αποκοπή εγγραφής. Ως αποτέλεσμα, όλες οι ενημερώσεις διευθύνσεων πρέπει να γίνονται εντός 48 ωρών πριν από την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής (βλ. "Το συμβόλαιο συνδρομής σας" παρακάτω για πληροφορίες ημερομηνίας ανανέωσης) για να διασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζονται σωστά στην αποστολή σας. Η υπηρεσία αποστολής μας δεν περιλαμβάνει την προώθηση με την αλληλογραφία σας σε μια ενημερωμένη διεύθυνση. Τυχόν έξοδα αποστολής που προκύπτουν δεν επιστρέφονται ούτε πιστώνονται στη συνδρομή σας. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται για τα κουτιά και τις υπηρεσίες είναι τελικό και δεν επιστρέφεται.


ΕΝΌΤΗΤΑ 4 – ΤΟ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΉς ΣΑς

Με την αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, αναγνωρίζετε ότι η συνδρομή σας διαθέτει μια αρχική και επαναλαμβανόμενη λειτουργία πληρωμής και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις πριν από την ακύρωση. Η συνδρομή σας θα παραταθεί αυτόματα για διαδοχικές περιόδους, με τον τότε τρέχοντα ρυθμό συνδρομής. Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη χρησιμοποιώντας τη φόρμα σε αυτόν τον ιστότοπο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία ανανέωσης ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας online από την Πύλη πελατών για να αποφύγετε τη χρέωση. Όλες οι συνδρομές ανανεώνονται την ίδια ημερομηνία με την εγγραφή σας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνδρομή σας θα ισχύουν την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης. Αν ακυρώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας. SnackPilot μπορεί να υποβάλει περιοδικές χρεώσεις (π.χ. μηνιαία) χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση από εσάς μέχρι να δώσετε προηγούμενη ειδοποίηση ότι τερματίσατε αυτήν την εξουσιοδότηση ή επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας εντός της απαίτησης προειδοποίησης 48 ωρών. Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, δεν θα δικαιούστε μια διαβαθμισμένη επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε τμήματος του τέλους συνδρομής που καταβλήθηκε για την τότε τρέχουσα περίοδο συνδρομής. Η επανενεργοποίηση συνδρομής θα δημιουργήσει αυτόματα ένα τιμολόγιο για νέα παραγγελία σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμά σας για την τρέχουσα περίοδο παραγγελίας. SnackPilot διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα και την τιμή των υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους συνδρομητές. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Η ιδιότητα μέλους είναι άκυρη όταν απαγορεύεται από το νόμο.


ΤΟΜΕΑ 5 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Ασφάλιση:Όλα τα κουτιά που αποστέλλονται με δυνατότητα αποστολής με δυνατότητα παρακολούθησης καλύπτονται αυτόματα από ασφάλιση.
 • Περιπτώσεις που καλύπτονται από ασφάλιση:
 1. Σε περίπτωση κλοπής, τα κουτιά που εκλάπησαν μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση που προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία από τη ναυτιλιακή εταιρεία που αποδεικνύουν ότι αναγνωρίζουν ότι το κουτί έχει τοποθετηθεί ή κλαπεί.
 2. Κατεστραμμένα κουτιά λόγω φυσικών καταστροφών, π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες, τυφώνες κ.λπ.
 3. Χαμένα ή κατεστραμμένα κουτιά λόγω κακής διαχείριση από τον τοπικό ταχυμεταφορέα σας.
 • Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα πλαίσια που δεν παραλαμβάνονται λόγω λανθασμένης διεύθυνσης αποστολής ή απορρίπτονται σκόπιμα από τον συνδρομητή δεν είναι επιλέξιμα για αντικατάσταση.
 • Ελλείποντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα
 1. Λείπουν αντικείμενα - αυτή η περίπτωση αναφέρεται όταν το κουτί σας φτάνει με ασφάλεια και φυσικά άθικτο, αλλά λείπει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται μέσα στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται.
 2. Κατεστραμμένα αντικείμενα - αυτή η περίπτωση αναφέρεται όταν το κουτί σας φτάσει με ασφάλεια και φυσικά άθικτο με όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνονται, αλλά ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα είναι κατεστραμμένα ή λήγουν σε περίπτωση αλλοιώσιμων αντικειμένων.
 3. Όλα τα αντικείμενα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αναφέρονται εντός 7 ημερών από την παραλαβή του κουτιού σας για να πληροίτε τις προϋποθέσεις είτε για αντικατάσταση είτε για επιστροφή χρημάτων με βάση τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Εάν το προϊόν που λείπει είναι διαθέσιμο, θα αποσταλεί αντικατάσταση και δεν θα ληφθεί υπόψη επιστροφή χρημάτων. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα αποδεικτικά στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω όταν υποβάλλετε μια αναφορά, προκειμένου η ομάδα υποστήριξής μας να επισπεύσει μια επίλυση:
 4. Εικόνες όλων των πλευρών του κουτιού (ισχύει τόσο για περιπτώσεις αντικειμένων που λείπουν όσο και για κατεστραμμένες περιπτώσεις αντικειμένων)
 5. Εικόνες όλων των στοιχείων που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο (ισχύει τόσο για περιπτώσεις στοιχείων που λείπουν όσο και για κατεστραμμένες περιπτώσεις στοιχείων)
 6. Εικόνες μεμονωμένων αντικειμένων, εκκαθάριση που δείχνει την εν λόγω ζημιά (ισχύει για κατεστραμμένες περιπτώσεις αντικειμένων)

Τα κατεστραμμένα αντικείμενα θα επανεξεταστούν στη συνέχεια από έναν πράκτορα υποστήριξης και μια αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων θα εκδοθεί μόνο για κατεστραμμένα προϊόντα. Αυτό δεν καλύπτει ούτε περιλαμβάνει ζημιές στη συσκευασία του εν λόγω αντικειμένου. Οι ατέλειες στη συσκευασία δεν θεωρούνται μέρος κατεστραμμένου αντικειμένου.

 • Πολιτική επιστρεφόμενων κουτιών -Τα επιστρεφόμενα κουτιά θα επανασταλούν με επιπλέον χρέωση αποστολής, εκτός εάν το κουτί έχει επιστραφεί λόγω δικού μας λάθους. Τα κουτιά που έχουν επιστραφεί λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης αποστολής/ελλιπούς διεύθυνσης αποστολής δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
 • Αυτή η πολιτική μπορεί να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και ισχύει άμεσα και αναδρομικά για όλες τις συνδρομές και τους συνδρομητές.

ΤΜΉΜΑ 6 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ

SnackPilot δεν παρέχει αλλεργιογόνα στοιχεία για τα ευρωπαϊκά προϊόντα SnackPilot πλαίσια συνδρομής. SnackPilot παρέχει αλλεργιογόνα στο φυλλάδιο για την SnackPilot κουτί για κοινά αλλεργιογόνα. Ωστόσο, ενώ κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρέχουμε ακριβείς κοινές αλλεργίες, ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και SnackPilot δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι κάθε στοιχείο είναι allergen-free σε όλα τα πλαίσια συνδρομής.


Τμήμα 7 – ΠληροφορΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ· ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌς ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΉΤΩΝ

Εξαιρουμένου οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να υποβάλλεται από τα Μέλη κατά καιρούς, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι πλήρεις και αξιόπιστες. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα τιμολόγησης, τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα ή ανακρίβειες που ενδέχεται να διορθώσουμε χωρίς ευθύνη. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται από τα Μέλη και να αναθεωρήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε μια εκδήλωση ή προώθηση ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή ή/και την αναγνώριση μιας παραγγελίας). Δεν εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα που περιγράφονται στον ιστότοπό μας θα είναι διαθέσιμα.


ΤΜΗΜΑ 8 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται και ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, κειμένου, γραφικών ή κώδικα, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με την εε και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί ιδιοκτησία της SnackPilot και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Το συλλογικό έργο περιλαμβάνει έργα που έχουν SnackPilot. Πνευματικά δικαιώματα 2021 SnackPilot. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Δεν διερευνούμε για να διαπιστώσουμε εάν τα έργα αυτά είναι ακριβή ούτε μπορούμε να παράσχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα αυτά τα έργα είναι απαλλαγμένα από τυπογραφικά λάθη. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι 100% ακριβείς.


Ενότητα 9 – ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

Με την κοινή χρήση, υποβολή και μεταφόρτωση οποιουδήποτε από τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής, τέχνης ή σχολίων, παραχωρείτε SnackPilot παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, υπο-αδειοδοτημένη και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προετοιμασίας παράγωγων έργων, προβολής και εκτέλεσης των δεδομένων των χρηστών σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προς όφελος της SnackPilot. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα χρήστη που SnackPilot. Ως εκ τούτου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) έχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συναινέσεις και τις αποδεσμεύσεις που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση SnackPilot τα απαιτούμενα δικαιώματα διάδοσης οποιωνδήποτε δεδομένων χρήστη, (2) ούτε τα δεδομένα σας ούτε η ανάρτησή σας, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση, η υποβολή ή η διαβίβαση αυτών των δεδομένων ή SnackPilot χρήση των μεταφορτωμένων δεδομένων σας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών) στις, μέσω ή μέσω SnackPilot θα παραβιάζουν, υπεξαιρέσουν ή παραβιάζουν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, τα ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου ή θα οδηγήσουν σε παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.


ΕΝΑΡΞΗ 10 – ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗς

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο ιστότοπος και τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο παρέχονται ως "ως έχουν" και "ως διαθέσιμα" χωρίς εγγυήσεις ή οποιοδήποτε είδος, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, SnackPilot αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. SnackPilot δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο είναι δωρεάν ή ιοί ή άλλα επιβλαβή συστατικά. SnackPilot δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση των υλικών στον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία ή με άλλο τρόπο. Η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει περιορισμούς ή εξαιρέσεις από εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


ΤΜΉΜΑ 11 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌς ΕΥΘΎΝΗς

Ούτε SnackPilot ούτε οι εκπρόσωποί του θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή του υλικού στον ιστότοπο ή τα υλικά που παρέχονται μέσω του ιστότοπου, ακόμη και αν SnackPilot έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα SnackPilot ευθύνη σας υπερβαίνει τα ποσά που κατανείμετε SnackPilot σε σχέση με την SnackPilot μέλη. Η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό του αποκλεισμού ευθύνης ή παρεπόμενα ή επακόλουθα ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Σε περίπτωση που ένα προϊόν παρατίθεται σε εσφαλμένη τιμή ή με εσφαλμένες πληροφορίες λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στην τιμολόγηση ή στις πληροφορίες προϊόντος που λαμβάνονται από τους προμηθευτές μας, SnackPilot έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να ακυρώσουν τυχόν παραγγελίες που έχουν υποβληθεί για προϊόν που αναφέρεται στην εσφαλμένη τιμή. SnackPilot έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε τέτοιες παραγγελίες, ανεξάρτητα από το αν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί ή όχι και η πιστωτική σας κάρτα χρεωθεί. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί, SnackPilot θα εκδώσει αμέσως πίστωση στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της χρέωσης. SnackPilot δεν έχει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται από προϊόντα εντός του κουτιού. Αυτή η ευθύνη είναι αποκλειστική ευθύνη του εμπορικού σήματος ή του κατασκευαστή του προϊόντος. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για εσάς κατά την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Οι παρόντες Όροι, ή οποιοδήποτε μέρος τους, ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να τερματιστούν από SnackPilot χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. SnackPilot διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τους κωδικούς έκπτωσης σε έναν ανά πελάτη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι διατάξεις σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Εμπορικό Σήμα, την Αποποίηση Ευθύνης, τον Περιορισμό Ευθύνης, την Αποζημίωση και την Διάφορα, θα επιβιώνουν σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε τερματισμό των παρόντων Όρων και από τη χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας.


ΤΜΗΜΑ 12 – ΦΟΡΟΙ

Η συνολική τιμή σας θα περιλαμβάνει την τιμή του προϊόντος συν κάθε ισχύον φόρο επί των πωλήσεων. Αυτός ο κρατικός και τοπικός φόρος επί των πωλήσεων βασίζεται στη διεύθυνση αποστολής και τον συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων που ισχύει τη στιγμή που αγοράζετε το προϊόν. Θα χρεώνουμε φόρο μόνο σε κράτη και άλλα εδάφη όπου τα αγαθά που πωλούνται μέσω του διαδικτύου φορολογούνται. SnackPilot δεν είναι υπεύθυνη για τον φόρο εισαγωγής, τον προσαρμοσμένο φόρο και άλλους φόρους που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές.


ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

SnackPilot μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γενικής ειδοποίησης σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με άλλη αξιόπιστη μέθοδο.


ΤΜΉΜΑ 14 – ΧΡΉΣΗ Της ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑς

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.


ΆΡΘΡΟ 15 – ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείς να αποζημιώνεις, να υπερασπίζεσαι και να κρατάς αβλαβείς. SnackPilot, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπάροχους και τους προμηθευτές της από και έναντι όλων των ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της αμελής ή παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.


ΤΜΗΜΑ 16 – ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά μέσω αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να μην πουλήσετε, να αδειοδοτήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώνετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να προβάλλετε δημόσια, να δημοσιεύετε, να μεταφέρετε, να επεξεργαστείτε, να καταγράψετε, να συγκεντρώσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από κωδικούς έκπτωσης που λαμβάνονται από ή από αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό έκπτωσης μόνο για το πρώτο σας πλαίσιο στη συνδρομή.


ΤΜΗΜΑ 17 – ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κατανοείτε ότι η τεχνική επεξεργασία και διαβίβαση αυτού του Ιστότοπου μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και την προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης.


ΤΜΗΜΑ 18 – ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΊΤΩΝ

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους επισκέπτες μας, SnackPilot μπορεί να συνδέεται με ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτους. Όμως SnackPilot δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οι οποίοι διαθέτουν ξεχωριστές πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητα από SnackPilot. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είναι μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και ως εκ τούτου έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, SnackPilot επιδιώκει να προστατεύσει την ακεραιότητα του Ιστότοπού του και τους συνδέσμους που του έχουν τοποθετηθεί και, ως εκ τούτου, ζητά οποιαδήποτε ανατροφοδότηση όχι μόνο για τον δικό του Ιστότοπο, αλλά και για ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν λειτουργεί).


ΤΜΗΜΑ 19 – ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες SnackPilot στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα SnackPilot, ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.


ΤΜΉΜΑ 20 – ΔΙΆΦΟΡΑ

Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και SnackPilot όσον αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας. Ούτε η πορεία συμπεριφοράς μεταξύ των μερών ούτε η εμπορική πρακτική θα ενεργήσουν για την τροποποίηση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους. SnackPilot μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.


ΤΜΗΜΑ 21 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.

support@snackpilot.com